logo-main
+48 32 216 90 43
+48 693 338 565

[email protected]

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – zwanej w dalszej części: RODO - informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem gromadzącym i decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest: KOITECH Kojdecki Michał z siedzibą w (kod: 43-100 Tychy), ul. Długa 19, NIP: 646-254-05-67.
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw proszę o kontakt ze mną jako Właścicielem poprzez:
  1. adres e-mail: [email protected],
  2. pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
 3. Dane osobowe uzyskaliśmy od Państwa podczas zawierania umowy, a także w późniejszym okresie, w związku ze świadczeniem usług. Są to m.in. takie dane jak:
  1. Imię (imiona) i nazwisko,
  2. Numer PESEL, nr dowodu osobistego
  3. Adres e-mail,
  4. Adres zamieszkania, świadczenia usługi,
  5. Numer telefonu,
  6. Nr rachunku bankowego.
  W przypadku przedsiębiorstw dodatkowo przetwarzamy: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego przedsiębiorstwa.
 4. Cel gromadzenia i przetwarzania Państwa danych przez KOITECH:
  1. Zapewnienie realizacji umowy, której są Państwo Stroną;
  2. Obsługi ewentualnych reklamacji,
  3. Obsługi kierowanych do nas zgłoszeń np. przez formularz kontaktowy;
  4. Przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych;
  5. Ochrony praw KOITECH zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych arbitrażowych i mediacyjnych;
  6. Oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego;
  7. Przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
  8. Przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 5. Państwa uprawnienia wobec KOITECH w zakresie przetwarzanych danych:
  1. Prawo do dostępu do swoich danych w obrębie art. 15 RODO,
  2. do sprostowania (poprawiania) danych; w przypadku gdy są nieprawidłowe, niekompletne w obrębie art. 16 RODO,
  3. Prawo do usunięcia w obrębie art. 17 RODO,
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych w obrębie art. 18 RODO,
  5. Prawo do Przenoszenia danych w obrębie art. 20 RODO,
  6. Prawo wniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w obrębie art. 21 RODO, z wyłączeniem sytuacji gdy KOITECH wykaże, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu.
  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Informacja dotycząca dobrowolności podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy o świadczenie usług, obsługę zawartej umowy, serwisu i reklamacji. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, dopóki nie zostanie przez Państwa wycofana zgoda.
 7. Czas przechowywania Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe są przechowywane tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone; maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i KOITECH. Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 8. Udostępnianie Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), takim jak na przykład: firmy informatyczne, księgowe, usługi pocztowe, usługi kurierskie, kancelarie prawnicze, organy nadzorujące, sądy i inne organy władzy (np. organy podatkowe i ścigania walczące z oszustwami i nadużyciami), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Każdorazowo Podmioty takie są zobowiązane do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Państwa dane osobowe oraz przetwarzać zgodnie obowiązującymi przepisami.
 9. Przekazywanie Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym na stronie internetowej stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA w celu badania czy zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Państwa adres IP. KOITECH jako Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (m.in. Google) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Państwa te lub organizacje międzynarodowe zgodnie z art. 45 RODO, zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
 11. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Państwa prawa? Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie informatycznym, jednakże nie wywołuje to wobec Państwa żadnych skutków prawnych.
 12. Zobowiązanie KOITECH. KOITECH zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. W przypadku wdrożenia nowych systemów lub procesów w których wykorzystywane będą Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem zostaną Państwo o tym poinformowani.
Pobierz informacje o przetwarzaniu danych osobowych